Specjalizacje

Każdy z naszych prawników dysponuje wszechstronną znajomością ogólnych zagadnień prawnych, ale jednocześnie specjalizuje się w kilku dziedzinach prawa.

Nowe technologie

Prowadzimy doradztwo w zakresie handlu elektronicznego, marketingu internetowego, zgodności kampanii marketingowych prowadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych z ich regulaminami.

Przygotowujemy i weryfikujemy także polityki prywatności, warunki korzystania oraz regulaminy serwisów internetowych, w tym dostosowanie do wymogów sklepów internetowych Google Play i Apple iOS w odniesieniu do aplikacji mobilnych.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy IT, w szczególności umów licencyjnych, umów wdrożeniowych, umów serwisowych, umów kolokacji, integracji oprogramowania, wykorzystania API oraz innych umów których przedmiotem są programy, aplikacje i infrastruktura komputerowa. Prowadzimy postępowania dotyczące ochrony nazw domen internetowych i cybersquattingu, a także przed Sądem Polubownym PIIT zajmującym się rozstrzyganiem sporów dotyczących domen .pl. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach związanych z nowymi technologiami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki naruszeń praw autorskich oraz praw własności intelektualnej w Internecie.

Własność intelektualna

Reprezentujemy Klientów we wszelkich rodzajach spraw dotyczących egzekwowania praw ze znaków towarowych przed Urzędem Patentowym (UPRP) jak Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO dawniej OHIM). Dokonujemy zgłoszeń wszelkiego rodzaju znaków towarowych, w tym np. nazw i logo firm, a także nietypowych znaków towarowych (całość opakowania, dźwięk, kolor).

Doradzamy jak określić wykaz towarów i usług, które zgłaszający chciałby chronić swoim znakiem towarowym. Pomagamy również w wyborze strategii ochrony znaków towarowych naszych klientów. Prowadzimy badania zdolności rejestracyjnej oznaczeń oraz badania due diligence z zakresu własności intelektualnej.

Partnerem Zarządzającym kancelarii jest Adwokat Andrzej Delgado, który jest na liście profesjonalnych pełnomocników Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Prawa autorskie

Prowadzimy kompleksową obsługę z zakresu szeroko rozumianego prawa autorskiego na rzecz przedsiębiorców, oraz innych podmiotów, w tym agencji reklamowych i artystów.

W szczególności sporządzamy i opiniujemy umowy o przeniesienie praw autorskich, umowy licencyjne, umowy dotyczące prowadzenia wspólnych prac badawczych czy też umowy o wykorzystanie wizerunku. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach dotyczących naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi.

Transakcje

Świadczymy pomoc w zakresie przeprowadzania fuzji, przejęć i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.

Nasze usługi obejmują w szczególności tworzenie strategii przejęcia spółek, przeprowadzanie badań due diligence, reprezentację podczas negocjacji z instytucjami finansowymi, sporządzanie planów przekształceń, połączeń i niezbędnej dokumentacji procesu przejmowania spółek i innych podmiotów gospodarczych, doradztwo w procesie negocjowania umów inwestycyjnych.

Doradzamy w zakresie planowania i przeprowadzania transakcji handlowych, w szczególności dotyczących podmiotów funkcjonujących na rynku farmaceutycznym.

Windykacja należności

Pomagamy naszym klientom egzekwować wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym, jak i po wszczęciu postępowania sądowego aż do momentu uzyskania tytułu wykonawczego i skutecznej egzekucji.

Nasze działania obejmują m.in.: prowadzenie postępowań sądowych w ramach postępowania zwykłego, klauzulowego oraz postępowań odrębnych, a w szczególności postępowania nakazowego, upominawczego, EPU oraz uproszczonego; reprezentowanie wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i naprawczych; prowadzenie postępowań spadkowych, w szczególności ustalenie kręgu spadkobierców klientów i wszczęcie postępowań mających na celu uzyskanie tytułu wykonawczego na spadkobiercę.

Chemia Przemysłowa

Doradzamy naszym klientom w sprawach z branży chemicznej w zakresie detergentów, nanomateriałów, prekursorów narkotycznych, mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie, nawozów, substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, a także w zakresie wprowadzania do obrotu oraz eksportu i importu chemikaliów.

Pomagamy naszym klientom w dostosowaniu do przepisów rozporządzeń REACH i CLP.

Farmaceutyki

Prowadzimy kompleksowe doradztwo w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego, dotyczących m.in. reklamy i promocji leków, reklamy aptek, rejestracji i dystrybucji, importu równoległego produktów leczniczych, refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, obrotu hurtowego i detalicznego. Świadczymy doradztwo w zakresie wymagań, jakie muszą spełniać poszczególne podmioty funkcjonujące na rynku farmaceutycznym.

Specjalizujemy się również w przygotowywaniu i opiniowaniu umów z zakresu prawa farmaceutycznego, umów licencji, umów przeniesienia praw własności intelektualnej, umów dystrybucyjnych, ramowych umów sprzedaży, umów faktoringowych.

Kosmetyki

Świadczymy pomoc w sprawach dotyczących wprowadzania do obrotu, prawidłowego oznakowania oraz reklamy kosmetyków. Doradzamy w obszarze tzw. produktów z pogranicza.